Average Non-Employer Receipts, 2011 – metro counties